Mobility Readiness Review

De mest framåtblickande företagen använder mobila lösningar för att effektivisera produktion, leveranser och kundupplevelser. Techstep har utvecklat ett ramverk för att kartlägga graden av mobil mognad och ge råd om vilka åtgärder som är bäst att vidta härnäst.

Hur långt har din arbetsplats kommit?

Techstep har nu använt analysen i två år. Den utvecklades av ett team av kompetenta och kunniga konsulter som har flera års erfarenhet av stora mobilitets- och förändringsprocesser.

Mobility Readiness Review delas in i fem nivåer:

  1. Funktionell (Functional)
  2. Möjliggörande (Enabling)
  3. Bidragande (Contributing)
  4. Differentierande (Differentiating)
  5. Transformerande (Transformational)
Mobile Maturity Curve

De första stegen på en sådan "deskless"-resa är att etablera arbetsgrupper med representanter från olika avdelningar för att bygga förtorende och skapangagemang hos slutanvändarna. Detta för att skapa ett gediget och uppdaterat ramverk som vilar på de fyra hörnstenarna i Gartners rapport om Managed Mobility Service (MMS):

  • Säkerhet (inklusive UEM)
  • Hårdvara och logistik (inklusive anslutning)
  • Finans, total ägandekostnad (TCO) och avkastning på investering (ROI)
  • Ledarskap (inklusive projektledning)

Techstep har använt Mobility Readiness Review i flera år, som en del av vårt interna arbete med att etablera ett korrekt och väl fungerande kundteam. Vi har nu infört det som ett externt verktyg för att inspirera andra företag att börja resan mot full mobilisering av sina "deskless workers". Det hjälper dem att få veta vad de ska göra, hur de ska gå vidare och, kanske viktigast av allt, vilken avkastning de kan förvänta sig att få på de investeringar som gjorts (ROV – Return Of Value).

De fem nivåerna i
Mobility Readiness Review

Nivå 1

Funktionell nivå – saker och ting fungerar bra

Det börjar vanligtvis med att IT-avdelningen köper in och äger de anställdas mobiltelefoner. Inköpet baseras på en önskan och inte på ett koncept som syftar till en bredare modernisering. Mer avancerat än så är det inte. Företaget har ännu inte haft önskemål om, eller undersökt möjligheterna med, ett helhetskoncept där man tittar på vad mobila lösningar kan tillföra för de anställda. Därför har de inte heller någon policy för säkerhet, ägarskap för enheter eller för kostnadskontroll vid inköp av utrustning eller tjänster. Inköpsprocessen har vanligtvis varit ad hoc och anställda har inte möjlighet att uppgradera utrustningen.

Men även om saker och ting fungerar perfekt – inte minst för att det finns så få saker som kan "gå sönder" – finns det ofta ett missnöje bland yngre och mer avancerade användare och, inte minst, så riskerar organisationen att gå miste om många möjligheter. Redan här uppstår potentiella säkerhetsproblem när anställda laddar ner appar, surfar på internet och skickar e-post från sina mobiltelefoner. Kanske har de börjat ta bilder av viktiga anteckningar på en skrivtavla eller för att dokumentera att ett jobb har utförts. Vissa har hittat praktiska appar som kan användas på jobbet, där viktiga data lagras utanför företagets kontroll. På den vägen fortsätter det sedan, för mobiltelefonen är ett kraftfullt redskap i de anställdas privata vardag – skapad för att göra livet enklare för den enskilde individen.

Nivå 2

Möjliggörande nivå – verksamheten blir medveten om vad den kan uppnå

För att företaget ska kunna gå från första till andra nivån krävs att IT- och företagsledningen deltar i beslutet om vad som ska göras tillgängligt och sätter upp mål för vilka konkreta effekter man vill uppnå med ökad mobilitet. Dessutom bör HR och de mer skeptiska kollegorna involveras, för att säkerställa att viktiga överväganden tas med i beräkningen, särskilt när det gäller integritetsfrågor.

På den möjliggörande nivån har företaget infört olika policyer för kostnadskontroll, säkerhet och integritet för den nya utökade mobilanvändningen med tillhörande funktionalitet. Dessa policyer är också förankrade i ledningen och är till stöd när enheterna används. Denna förankring återspeglas i en central registrering och bättre kostnadskontroll samt hantering av mobila enheter. Här ser man också att nya användargrupper görs mobila – ofta den så kallade front-end-personalen. Ett karakteristiskt kännetecken för den möjliggörande nivån är att företagets data är tillgänglig för den anställde på mobiltelefonen utanför kontoret, när som helst.

Nivå 3

Bidragande nivå – såväl personal som processer är mer snabbrörliga

På tredje nivån går dina kollegor från att konsumera bearbetad data mobilt till att skapa data under tiden de är på språng, t.ex. säljare som har en dialog med kunderna via telefon eller i fysiska möten, registrerar föremål i butiken, personal som förbereder ett flygplan för start eller utför inspektioner av hissar. För detta används ofta standardappar (som kan laddas ner från App Store och Google Play), och infrastrukturen är utformad för att vara stabil, enkel och möjliggöra hantering av mobila enheter som smartphones och surfplattor. Det finns en tydlig uppfattning bland anställda som använder lösningarna om att jobbet blir gjort både snabbare och bättre än tidigare.

För att nå denna nivå bör verksamheten samla personer som ansvarar för nätverk, IT/PC-klienter, säkerhet, affärsutveckling, kunder och partners/leverantörer. Dessutom rekommenderar vi att man tar ombord några externa personer som ansvarar för att skapa bra mobila användarupplevelser genom att hitta den lågt hängande frukten.

Nivå 4

Differentierande nivå – mobila lösningar förändrar företaget och påverkar leveranserna

Jämfört med den föregående nivån, som både känts bra och har givit många vinster för anställda och för företaget, kännetecknas denna nivå av ett större helhetstänkande, en strategisk inriktning, betydande investeringar och mätbara kriterier för vad mobiliteten ska leda till (ROI). Medan ledningen tidigare har givit sitt godkännande till spridda åtgärder är det nu ledningen och affärsmässiga ambitioner för mobilitet som driver på.

Företaget har utvecklat egna appar och leverantörer utmanas att anpassa sig till nya arbetssätt. De som lyckas kommer att se att den mobila IT-säkerheten är bättre än tidigare, att jobbet görs mer effektivt och – vilket blir särskilt tydligt på denna nivå – på ett nytt och bättre sätt. Kunden strävar medvetet efter att anamma/testa digitala arbetsmetoder tillsammans med gränslös mobilitet. För att bevisa detta har tydliga mätningar samt rapportering av fördelarna med mobila lösningar införts.

Nivå 5

Transformationsnivå – företaget skördar resultatet av sitt arbete och utforskar samtidigt nya steg

Lägre kostnader, ökade inkomster, bättre anseende som arbetsgivare ... Fördelarna med att investera i mobilitet är påtagliga, tydliga och mätbara. De anställda har full frihet att arbeta på distans (där så är relevant) och de kan välja de enheter och appar de föredrar bland dem som arbetsgivaren har definierat. Det viktigaste är användarupplevelsen tillsammans med möjligheten till delning, internt och externt, oberoende av tillverkarnas begränsningar.

Kanske ännu mer definierande för denna nivå är att anställda använder mobila enheter tillsammans med till exempel röstigenkänning, HoloLens, Virtual Reality och Augmented Reality direkt i sina mobila enheter för att snabbt och enkelt kunna dokumentera sitt arbete. För att företaget ska nå dit måste dock hela organisationen stå bakom ambitionsnivån. Alla måste arbeta för att uppnå samma förståelse för hur digitalisering kan förstärka den mänskliga kapaciteten.

Hur digitalt mogen är din arbetsplats?

Managed Mobility Services

Det är krävande att hantera hundratals eller tusentals mobila enheter. Gartner kallar detta tjänsteområde Managed Mobility Services (MMS) och Techstep är Nordens ledande aktör inom området.


Läs mer om fördelarna med MMS
John Olve Andersen
Vi är övertygade om att vi alltid kan hjälpa alla, men kanske inte alltid med samma lösningar.

Kontakta oss och kom i gång

Var är ditt företag bland dessa mognadsnivåer och var vill du vara? Vi pratar gärna med dig om vad du kan uppnå genom att ta ditt företag till nästa nivå - och vad som krävs för att komma dit.